SProSIG Members Registered on This Site

Name Research
Wu, Mr. Hsi-Shou
UMich
low-power VLSI
Wu, Ms. leena
Zhejiang University
emotional speech synthesis
Wu, Dr. Mengyue
Wu, Zixuan
Wutiwiwatchai, Dr. Chai
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
- Automatic speech recognition - Text-to-speech synthesis - Speech and natural language processing
http://www.hlt.nectec.or.th/misterchai
Xia, Dr. Zhihua
xie, mindy
xie, mindy
xie, mindy
Xie, Dr. Yanlu
Beijing Language and Culture University
Computer assistant language learning
Speech signal processing
http://xxkx.blcu.edu.cn/art/2011/4/18/art_3082_442818.html
Xu, Dr. Yi
University College London
Speech Prosody
http://www.phon.ucl.ac.uk/home/yi/
Xu, Mr. Robert
Xu, Mr. Robert
The Chinese University of Hong Kong
Speech prosody, speech perception, sociophonetics
www.robertxu.net
Xu, Mr. Robert Bo
The Chinese University of Hong Kong
Speech perception
Sociophonetics
Prosody-semantics/pragmatics interface
http://www.robertxu.net
xu, Dr. Xiaoying
Xu, Can
Xu, Ms. Lucia
Xu, Qinfang
Xu, Mr. Liang
Xu, Shifang
Xu, Dr. Xu
Xue, Wenting
Xue, Dr. Xiaojiao
Yaeger, Dr. Malcah
University of Arizona
sociophonetics, forensic phonetics, dialectology, discourse variables
YAFENG, JIANG
YAFENG, JIANG
Yakup, Dr. Mahire
Nazarbayev University
prosody, speech perception and production in native/non-native speakers, Turkic Linguistics
Yamagishi, Dr. Junichi
Yamashita, Pr. Yoichi
yan, Dr. xiaobin